Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť MEDISKIN s.r.o., so sídlom Krásnohorská 8, Bratislava 851 07, IČO: 35 889 578, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 32084/B, zastúpená: MUDr. Iveta Hasová – konateľ, kontaktné údaje: email mediskin@mediskin.sk, telefónne číslo 0903 029 754 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu,  o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

1.     Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:     MEDISKIN s.r.o.
Sídlo:                          Krásnohorská 8, Bratislava 851 07
IČO:                            35 889 578
Práva forma:            Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:                  Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 32084/B
Zastúpený:                MUDr. Iveta Hasová – konateľ
kontaktné údaje:      email: mediskin@mediskin.sk, telefónne číslo: 0903 029 754

2.     Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:   uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ: § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3.     Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy a predzmluvných vzťahov.

4.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie
  • spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu mediskin@mediskin.sk, telefónne číslo: 0903 029 754, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.